skip to Main Content
0

ALGEMENE VOORWAARDEN BROODXXL

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan BroodXXL, handelsnaam van Pipol BV. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van BroodXXL te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van BroodXXL zijn vrijblijvend. BroodXXL accepteert geen aansprakelijkheid voor type-, zet- of drukfouten. BroodXXL behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, E-mail of Internet is de overeenkomst een feit. BroodXXL behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. Bestellingen dienen minimaal 6 dagen vooruit gedaan te worden.

Bezorgkosten

BroodXXL bezorgt standaard in Nederland met uitzondering van Zeeland, Zuid Limburg en de Waddeneilanden. De klant dient minimaal 1 BroodXXL of BroodXL te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van BroodXXL. De bezorgkosten zijn verschillend bij de hoeveelheid maar gelijk per bezorgadres als het gaat om een standaardlevering via BroodXXL. De bestelling wordt tussen 9.00 uur en 17.00 uur bezorgd. Tijd- en/of spoedleveringen zijn op aanvraag beschikbaar, maar hier kunnen extra kosten door ontstaan.

Leveringen

BroodXXL zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden kunnen soms door omstandigheden toch niet gehaald worden maar BroodXXL zal hier tijdig over informeren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door BroodXXL ten behoeve van de levering eventueel ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant BroodXXL daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant, indien bedrijf zijnde, voldoet bij BroodXXL aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels betaling van de factuur binnen 21 dagen na levering. Betaling op factuur kan bij een minimale bestelling van 8 broden en alleen bij broden van 1 meter en 0,5 meter.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BroodXXL de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leveranciers van BroodXXL wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door BroodXXL. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij BroodXXL zijn aangemeld, en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van BroodXXL, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde product(en) gaat van BroodXXL over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt Betaling bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan BroodXXL opgave doet van een adres is BroodXXL gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt Betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk aldus per email te melden aan BroodXXL, info@broodxxl.nl o.v.v. adreswijziging.

Aansprakelijkheid

BroodXXL is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van BroodXXL is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van BroodXXL komen. BroodXXL draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt BroodXXL eveneens geen verantwoordelijkheid. BroodXXL is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en BroodXXL, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BroodXXL. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt altijd door BroodXXL uitgesloten.

Diversen

De klant van BroodXXL dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door BroodXXL geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. BroodXXL garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft BroodXXL het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat BroodXXL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan BroodXXL kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met BroodXXL geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van BroodXXL. Niets uit uitgaven of publicaties van BroodXXL mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BroodXXL.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen BroodXXL en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij BroodXXL te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij BroodXXL te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

BroodXXL (Handelsnaam van Pipol BV)
Botterstraat 47 BG 55
1271 XL Huizen